martin prins zanger

Muziek Therapie

Hierbij een overzicht van de bijkomende werkzaamheden die los staan van mijn muziek.
Muziektherapie en wat het kan betekenen voor de mens in al zijn aspecten
Algemeen

Bron: Beroepsprofiel van de muziektherapeut. © NVvMT 15 mei 2009

Muziektherapie in verpleeg- en verzorgingshuizen speelt in Nederland een steeds belangrijkere rol. In januari 2010 waren ca 75 muziektherapeuten werkzaam in een verpleeg-of verzorgingshuis. Muziektherapeuten behoren bij de beroepsgroep vaktherapie. 
Zij werken op verwijzing van de verpleeghuisarts aan de psychosociale problematiek die door de verschillende stoornissen kan optreden. Muziektherapeuten werken in het multidisciplinaire team, bijvoorbeeld samen met verpleegkundigen, psychomotorisch therapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, activiteitenbegeleiders, artsen en geestelijk verzorgers.

In de verpleeg-en verzorgingshuizen treffen wij tegenwoordig een gevarieerde populatie aan. De medisch-technologische vooruitgang maakt het mogelijk dat mensen steeds ouder worden, wat vaak ook betekent dat er een combinatie van allerlei lichamelijke en psychische aandoeningen ontstaat. 
Maatschappelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld thuiszorg, maken mogelijk dat ouderen met dementie langer in hun eigen huis kunnen blijven wonen.
Opname in een verpleeghuis is pas nodig als er naast de dementie ook bijkomende problemen zijn. 
Tegelijkertijd verblijven ook steeds meer mensen met complexe problematiek in het verpleeghuis, zoals

 • ouderen met een verstandelijke beperking
 • jong dementerenden (vanaf 45 jaar)
 • cliënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
 • cliënten met het syndroom van Korsakov
 • cliënten met de ziekte van Parkinson
 • cliënten met de ziekte van Huntington
 • cliënten COPD
 • cliënten Multiple Sclerose
 • ouderen die revalideren na een operatie
 • ouderen met somatische aandoeningen
 • ouderen met een psychiatrische voorgeschiedenis

  Uitgangspunten van muziektherapie
  Muziek roept herinneringen op

  Muziek roept herinneringen op. Muziek is in onze persoonlijke geschiedenis [vaak ongemerkt] gekoppeld aan belangrijke gebeurtenissen. Wanneer wij deze muziek weer horen, worden herinneringen en de bijhorende gevoelens opgeroepen. Via muziek is het dus mogelijk om een stuk van je eigen levensgeschiedenis op te roepen. 
  Bij dementerenden gaan door de dementie steeds meer delen van de levensgeschiedenis verloren, die verbaal niet meer toegankelijk zijn. Door middel van muziek kan de dementerende herinneringen opnieuw beleven en dit werkt identiteitsversterkend.Muziek roept emoties op

  Muziek kan emoties oproepen

  Dit kan via het boven beschreven principe van herinneringen gebeuren, maar het is in muziek ook zo dat emoties als het ware in de muziek verborgen liggen. Bij de meeste mensen zal een wals bijvoorbeeld plezier en beweging oproepen en pianomuziek eerder rust en stilte. 
  De muziektherapeut maakt gericht gebruik van de parameters in de muziek, om emoties op te roepen die voor het therapieproces wenselijk zijn op dat moment. Het uiten van emoties kan bij de oudere generatie moeilijk liggen. Vroeger was het minder gebruikelijk om emoties openlijk te uiten. Muziek is voor veel ouderen een laagdrempelige toegang tot deze emoties en een manier om deze te ervaren en te uiten.

  Muziek is laagdrempelig

  Muziek roept direct reacties op. Mensen gaan onbewust op muziek bewegen of meezingen. Muziekinstrumenten hebben een appel waarde voor de mens. Wanneer wij een trommel zien, hebben we de neiging om er op te gaan slaan of maken wij een voorstelling hoe het zou zijn om er op te slaan. Muziek verloopt als structuur in de tijd, waardoor zij onze concentratie kan vasthouden.
  Om van muziek te kunnen genieten heeft de mens niet meer nodig dan een functionerend gehoor. Naar muziek luisteren is plezierig en stelt geen eisen. Zelfs bij lichamelijk of psychisch zeer beperkte cliënten kan muziek zo een ingang zijn.
  De muziektherapeut past de werkwijze aan de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt aan.

  Muziek heeft een analogie met het dagelijkse leven

  Analogie betekent in dit geval dat het gedrag wat in de ene situatie voorkomt ook op dezelfde manier voorkomt in een andere situatie. Voor muziektherapie betekent dit dat het gedrag wat een cliënt in het dagelijks leven laat zien, terugkomt op moment dat de cliënt muziek maakt of muziek luistert. Dit biedt de mogelijkheid om bestaand gedrag te observeren en te beïnvloeden. Via het oefenen en ervaren van ander gedrag in de muziek kan de cliënt ook ander gedrag in het dagelijks leven gaan vertonen. De muziektherapeut kan door het aanbieden van oefensituaties de cliënt uitnodigen om ander gedrag aan te leren, waar dit d.m.v. verbale instructie bijvoorbeeld niet [meer] lukt.

  Muziek als sterke neurale verbinding

  Elke ervaring wordt in de hersenen als neurale verbinding vastgelegd. Terugkerende ervaringen [bijvoorbeeld zingen] krijgen sterke neurale verbindingen. Deze verbindingen zijn minder gevoelig voor degeneratie. 
  Bij muzikale ervaringen zijn verschillende delen van het brein betrokken, meer dan bijvoorbeeld bij taal. Hierdoor blijven de muzikale vaardigheden langer intact dan andere vaardigheden. Muziek kan dus tot ver in het proces van dementie gebruikt worden. Dit blijkt onder andere uit dementerenden die nog prima een lied kunnen zingen, terwijl een gesprek niet meer mogelijk is.

  Muziek en communicatie

  Samen zingen of muziek maken roept een gevoel van verbondenheid op. Hierdoor kunnen ouderen ervaren dat ze deel van een groep zijn. Muziek geeft de gelegenheid om non-verbaal contact te ervaren, zowel met de therapeut als met andere mensen. Dat is een bijzondere ervaring voor mensen die verbaal slecht of niet meer kunnen communiceren.
  Wanneer de taalvaardigheid minder wordt, komt de nadruk steeds meer op het non-verbale te liggen. In de communicatie worden stemgebruik, tempo e.d. belangrijker. Dit zijn muzikale aspecten in de taal waar de muziektherapeut gericht gebruik van kan maken.

%d bloggers liken dit: